Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz D. R. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W z dnia 2013-07-30.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/705490/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-30
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz D. R. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 433 § 1 k.p.k. w związku z art. 440 k.p.k., polegające na tym, że Sąd odwoławczy rozpoznając apelację obrońcy oskarżonego, niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów, nie przekroczył z urzędu granic środka odwoławczego i utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwe orzeczenie Sądu meriti, bowiem wydane z rażącą obrazą prawa materialnego, poprzez uznanie oskarżonego za winnego popełnienia występków, w sytuacji gdy w czynach mu przypisanych brak było wszystkich jego ustawowych znamion. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie w zaskarżonej części wyroku Sądu odwoławczego oraz utrzymanego nim w mocy wyroku Sądu I instancji w punktach 1, 2 i 3 oraz 6 i przekazanie sprawy w zakresie dotyczącym czynu w pkt. 1 Sądowi Rejonowemu w W. do ponownego rozpoznania, zaś odnośnie czynów z pkt. 2 i 3 o umorzenie postępowania z powodu przedawnienia orzekania.

 


Data odpowiedzi:
2013-12-05
Opis odpowiedzi:


Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt II KK 212/13).