Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz G. S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w K z dnia 2013-07-31.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/707562/12/II/203.1.6 RZ
Data sprawy:
2013-07-31
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz G. S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w K.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, tj. art. 451 k.p.k., poprzez rozpoznanie sprawy w postępowaniu odwoławczym pod nieobecność pozbawionego wolności oskarżonego, mimo że złożył on wniosek o doprowadzenie na rozprawę, lecz wniosek ten nie został nawet rozpoznany, co naruszyło określone w art. 6 k.p.k. prawo oskarżonego do obrony. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi II instancji do ponownego rozpoznania.