Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz K. J. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w O z dnia 2013-08-13.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/728182/13/II/203.1.5 RZ
Data sprawy:
2013-08-13
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz K. J. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w O.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie przepisów postępowania, to jest art. 133 § 1 k.p.k. i art. 6 k.p.k. poprzez uznanie, że wezwanie oskarżonego na posiedzenie, w przedmiocie wniosku prokuratora, złożonego w trybie art. 335 k.p.k., o wydanie wyroku skazującego, zostało prawidłowo mu doręczone, w sytuacji gdy zostało ono wysłane na adres inny niż podany przez oskarżonego, co miało istotny wpływ na treść wyroku, albowiem stanowiło podstawę do przeprowadzenia powyższego posiedzenia, pomimo nieobecności oskarżonego, a w konsekwencji doprowadziło do naruszenia przysługującego mu prawa do obrony. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sąd Rejonowego w O. oraz przekazanie sprawy - w tym zakresie - Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2013-09-27
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 27 września 2013 r., sygn. akt II KK 234/13).