Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawnień związków sportowych w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej z dnia 2013-09-10.

Adresat:
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
Sygnatura:
RPO/743161/13/I/109.2 RZ
Data sprawy:
2013-09-10
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawnień związków sportowych w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej.
W skargach otrzymywanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich sygnalizowane są problemy związane z regulacjami zawartymi w ustawie o sporcie. Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, polski związek sportowy ma wyłączne prawo do ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek. Nadzorem Ministra Sportu i Turystyki nie są objęte decyzje dyscyplinarne i regulaminowe władz polskich związków sportowych związane z organizacją i przebiegiem współzawodnictwa sportowego. Uregulowanie powierzające związkom sportowym prowadzenie dyscyplinarnego sądownictwa oraz odsyłające w zakresie sankcji dyscyplinarnych za naruszenie obowiązków członkowskich i trybu postępowania do wewnętrznych aktów wskazuje, że ustawa o sporcie przyjmuje konstrukcję ustawowego monopolu związków sportowych w zakresie sądownictwa dyscyplinarnego. Monopol ten nie został jednak poddany odpowiednio precyzyjnej regulacji prawnej. Z uwagi na represyjny charakter postępowania dyscyplinarnego, zasady i warunki ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej powinny być uregulowane w ustawie o sporcie, a nie w regulaminach związków sportowych. Ustawodawca nie uregulował także kwestii wniesienia do sądu powszechnego odwołania od decyzji dyscyplinarnej organu związku sportowego. Kwestia ta została pozostawiona związkom sportowym, co może naruszać konstytucyjne prawo do sądu. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o poinformowanie o zajętym stanowisku w sprawie potrzeby odpowiedniej nowelizacji ustawy o sporcie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: