Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podwójnych sankcji za uczestnictwo w grze hazardowej z dnia 2013-09-11.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/663459/10/V/604.4 RZ
Data sprawy:
2013-09-11
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podwójnych sankcji za uczestnictwo w grze hazardowej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodności art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o grach hazardowych z art. 2 Konstytucji RP. Kwestionowana norma prawna zawiera w swej treści nakaz wymierzenia kary pieniężnej przez właściwe organy, w każdym przypadku ustalenia uczestnictwa w grze hazardowej urządzanej bez koncesji lub zezwolenia. Jednocześnie art. 109 ustawy - Kodeks karny skarbowy penalizuje uczestnictwo w grze losowej, zakładzie wzajemnym, grze na automacie, urządzonych lub prowadzonych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia. Zarówno ustawa o grach hazardowych, jak i Kodeks karny skarbowy mają na celu przeciwdziałanie nielegalnemu prowadzeniu gier hazardowych. Uczestnictwo w grze hazardowej urządzanej bez koncesji lub zezwolenia w aktualnie obowiązującym stanie prawnym jest podwójnie penalizowane. Wynikająca z art. 2 Konstytucji RP zasada demokratycznego państwa prawnego wyraża zakaz wielokrotnego karania tej samej osoby za popełnienie tego samego czynu zabronionego. W granicach zakreślonych przez Konstytucję ustawodawcy przysługuje swoboda określenia sankcji związanych z niedopełnieniem obowiązku. Swoboda ustawodawcy nie jest jednak nieograniczona. Ustawodawca nie może stosować sankcji w sposób arbitralny i dowolny, a kwestię dublowania czy multiplikacji sankcji należy rozważyć w aspekcie proporcjonalności reakcji państwa na naruszenie prawa. Negatywne następstwa tego samego czynu nie powinny wywoływać dla obywatela konsekwencji oczywiście nieproporcjonalnych w stosunku do naruszonego dobra.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: