Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie problemu bezdomności z dnia 2013-09-10.

Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/705741/12/I/103.3 RZ
Data sprawy:
2013-09-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie problemu bezdomności.
W wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na skutki, jakie zmiana przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, będąca konsekwencją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, może przynieść z punktu widzenia osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością i najuboższych. Ogródki działkowe stanowią często dla tych osób zastępcze miejsca zamieszkania. W Polsce rośnie liczba osób bezdomnych, obecnie jest ich od około 31 do około 43 tysięcy. Problem bezdomności dotyka ludzi, którzy często nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z życiowymi trudnościami i wymagają szczególnej pomocy ze strony organów publicznych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do systemowego rozwiązania opisanego problemu.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-10-03
Opis odpowiedzi:

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (03.10.2013 r.) wyjaśnił, że pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, poprawa ich warunków bytowych oraz ewentualne zapewnienie mieszkania są zadaniami państwa realizowanymi na podstawie ustaw odrębnych od ustawy regulującej funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego. Ogrody działkowe w założeniu miały zaspokajać potrzeby wypoczynkowe i rekreacyjne społeczeństwa, zaś występujące na terenie ogrodów zjawisko stałego lub tymczasowego zamieszkiwania osób bezdomnych można uznać za nieprawidłowe w świetle celów, jakie towarzyszyły idei tworzenia ogrodów działkowych. Minister podzielił stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, że niezbędne jest opracowanie optymalnych rozwiązań prawnych w zakresie ogrodnictwa działkowego, które zagwarantują ochronę prawną użytkownikom działek. Odnosząc się zaś do kwestii systemowego rozwiązania problemu bezdomności, zapewnił, że Rząd podejmuje szereg działań i inicjatyw legislacyjnych, mających na celu zapewnienie schronienia najuboższym. Idea ta realizowana jest w ramach systemowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego. W ciągu 6 i pół roku działania programu dofinansowano powstanie 2760 mieszkań komunalnych (w tym 88 mieszkań dla powodzian), 8954 lokali socjalnych, 109 mieszkań chronionych oraz 966 miejsc noclegowych. Jeśli chodzi o wynajem lokali, zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego rada każdej gminy ma obowiązek uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Co więcej, w obecnym stanie prawnym nawet osoby nieposiadające stałego źródła dochodu mogą ubiegać się o najem lokalu.