Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z dnia 2013-08-23.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/701434/12/IV/408.7 RZ
Data sprawy:
2013-08-23
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Skarżący nabyli odrębną własność poszczególnych lokali w budynku mieszkalnym wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym nieruchomości w okresie od 2007 r. do 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał za prawidłowe stanowiska organu I oraz II instancji, które nie uznały skarżących za następców prawnych spółdzielni mieszkaniowej w rozumieniu przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, że wpływ na oddalenie skargi miał brak oceny prawnej kontrolowanej decyzji administracyjnej z punktu widzenia konsekwencji prawnych art. 1 ust. 4 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Przepis ten stanowi bowiem niezależną podstawę prawną ubiegania się przez dany podmiot o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Zaskarżony wyrok nie może zostać uznany za akt stosowania prawa gwarantujący skarżącym, w ramach postępowania sądowoadministracyjnego, realizację konstytucyjnego prawa do sądu. Zdaniem Rzecznika zaistniałe w przedmiotowej sprawie naruszenie prawa materialnego skutkuje w istocie zamknięciem skarżącym drogi do rozpoznania ich sprawy w pierwszej instancji przez sąd administracyjny.

 


Data odpowiedzi:
2013-08-23
Opis odpowiedzi:

Skarga kasacyjna uwzględniona (wyrok z dnia 11 września 2013 r., sygn. akt I OSK 779/12).