Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz R. P. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w T. zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w T z dnia 2013-09-10.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/722151/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-09-10
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz R. P. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w T. zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w T.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 450 § 3 k.p.k., art. 453 § 2 i 3 k.p.k. oraz art. 6 k.p.k., polegające na braku zawiadomienia oskarżonego o terminie rozprawy odwoławczej w następstwie błędnego uznania przez sąd, że został on prawidłowo powiadomiony na adres domowy, podczas gdy w tym czasie był pozbawiony wolności, co skutkowało przeprowadzeniem rozprawy apelacyjnej bez jego udziału, jedynie w obecności jego obrońcy, co naruszyło prawo oskarżonego do obrony. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w T. do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.

 


Data odpowiedzi:
2013-10-29
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 29 października 2013 r., sygn. akt IV KK 305/13).