Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie dotyczących właściwości sądu penitencjarnego do rozpoznania skargi na decyzje organów postępowania wykonawczego z dnia 2013-09-19.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/709121/12/II/712 RZ
Data sprawy:
2013-09-19
Rodzaj sprawy:
pytanie prawne do Sądu Najwyższego (PP)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie dotyczących właściwości sądu penitencjarnego do rozpoznania skargi na decyzje organów postępowania wykonawczego.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego: "Czy sądem penitencjarnym właściwym do rozpoznania skargi na decyzje organów postępowania wykonawczego przewidzianej w art. 7 k.k.w. jest sąd aktualnego miejsca przebywania skazanego (art. 3 § 2 k.k.w.), czy też sąd miejsca wydania zaskarżonej decyzji ?"

Rzecznik Praw Obywatelskich w trakcie wykonywania swoich zadań spotkał się z ujawnionymi w orzecznictwie sądowym rozbieżnościami dotyczącymi tego, czy sądem penitencjarnym właściwym do rozpoznania skargi na decyzje organów postępowania wykonawczego jest sąd aktualnego miejsca przebywania skazanego, czy też sąd miejsca wydania decyzji, to jest miejsca przebywania skazanego w czasie zdarzenia omawianego w skardze. Zdaniem Rzecznika, oba poglądy znajdują szereg argumentów zarówno natury prawnej, jak również celowościowej, służącej zabezpieczeniu bądź usprawnieniu realizacji prawa osoby pozbawionej wolności do rozpatrzenia jego sprawy przez sąd. Występowanie wzajemnie sprzecznych linii orzeczniczych sądów, w tym również spory o właściwość, których źródłem jest odmienna wykładnia omawianych norm prawnych, podważają zasadę zaufania obywateli do państwa i prawa. Nie sposób pominąć również funkcji gwarancyjnej art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, który każdemu daje prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Właściwy sąd stanowi więc niezbędny składnik konstytucyjnego prawa jednostki do sądu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-12-18
Opis odpowiedzi:
Wniosek uwzględniony (uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I KZP 18/13). Sąd Najwyższy podjął następującą uchwałę: Sądem miejscowo właściwym do rozpoznania skargi na decyzje organów wymienionych w art. 7 § 1 k.k.w., w sprawach dotyczących odbywania kary pozbawienia wolności, kary aresztu, kary porządkowej, środka przymusu skutkującego pozbawienie wolności, wykonywania orzeczenia o warunkowym przedterminowym zwolnieniu oraz środka zabezpieczającego polegającego na umieszczeniu w zakładzie zamkniętym, jest sąd penitencjarny (art. 7 § 2 k.k.w.), w którego okręgu skazany przebywa (art. 3 § 2 k.k.w.) w czasie wydania decyzji podlegającej zaskarżeniu.