Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie usprawnienia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z dnia 2013-09-23.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/747923/13/III/1112.3.1 RZ
Data sprawy:
2013-09-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie usprawnienia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W opublikowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli informacji o wynikach kontroli skuteczności realizacji zadań administracji publicznej wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zawarto negatywną ocenę skuteczności realizacji tych zadań. Z ustaleń kontrolnych wynika, że wprowadzone w 2010 r. zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie znacznie pogorszyły sytuację osób dotkniętych przemocą w rodzinie i doprowadziły do wyraźnego spadku liczby ujawnianych przypadków przemocy. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli przyczyną tego jest znaczne zbiurokratyzowanie procedury oraz przekazanie nowo utworzonym zespołom interdyscyplinarnym kluczowych zadań w systemie przeciwdziałania przemocy, bez uregulowania kwestii ich statusu oraz bez przyznania im uprawnień i środków niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań. Wyniki kontroli NIK wskazują również, że utworzenie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych opóźnia pomoc dla rodzin dotkniętych przemocą. Zwrócono także uwagę na nierealizowanie przez gminy bezpłatnego wsparcia dla ofiar przemocy, w tym schronienia w specjalistycznym ośrodku z powodu niewystarczającej liczby ośrodków i niespełniania przez takie placówki standardów. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przekazanie informacji o podjętych przez resort działaniach, mających na celu usprawnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z wnioskami, zawartymi w materiale Najwyższej Izby Kontroli.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-10-04
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (04.10.2013 r.), odnosząc się do uwag zawartych w raporcie NIK dotyczącym skuteczności realizacji zadań administracji publicznej wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zaznaczyła, że wdrożenie zmian jest procesem złożonym i długotrwałym. Zauważyła, że na ocenę systemu jest za wcześnie, jako że odpowiednie zmiany prawne weszły w życie stosunkowo niedawno, a kontrola NIK obejmowała zaledwie 37 jednostek, co stanowi znikomy procent wszystkich instytucji działających w oparciu o nowe regulacje. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na bieżąco monitoruje postęp w realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym realizacji procedury "Niebieskie Karty". Diagnoza wprowadzanych zmian pozwala wysnuć wnioski, które co prawda w kilku aspektach są spójne z wynikami kontroli NIK, lecz wskazują na pozytywne efekty wdrażania projektu. Podsekretarz Stanu przypomniała, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej co roku przedkłada do Sejmu i Senatu sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Nie podzieliła też obaw Rzecznika Praw Obywatelskich, jakoby w obecnie obowiązującym porządku prawnym nie zostały określone procedury realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Resort prowadzi aktualnie prace nad opracowaniem kolejnego Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, którego głównym celem jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania aktom przemocy w rodzinie i zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce. W kwestii dotyczącej niezabezpieczania środków finansowych dla Ośrodków Pomocy Społecznej Podsekretarz Stanu poinformowała, że funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych leży w gestii samorządów.