Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie umożliwienia dochodzenia na drodze sądowej prawa do nabycia członkostwa w kole łowieckim z dnia 2013-09-24.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/735404/13/I/103.3 RZ
Data sprawy:
2013-09-24
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie umożliwienia dochodzenia na drodze sądowej prawa do nabycia członkostwa w kole łowieckim.
Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał wniosek dotyczący negatywnych konsekwencji dla osób zainteresowanych uzyskaniem członkostwa w kole łowieckim wynikających z braku odpowiednich postanowień w art. 33 ust. 6 Prawa łowieckiego. Przepis ten stanowi, że w sprawach nabycia lub utraty członkostwa w Polskim Związku Łowieckim oraz utraty członkostwa w kole łowieckim zainteresowany może - po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego - dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Skarżący podnoszą, iż na skutek luki prawnej w powołanym przepisie zostali oni pozbawieni możliwości dochodzenia na drodze sądowej prawa do nabycia członkostwa w kole łowieckim. W opinii Rzecznika zarzuty podnoszone przez skarżących zasługują na uwzględnienie. Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy - Prawo łowieckie w celu dostosowania jej przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012 r. (sygn. akt K 21/11). W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o rozważenie możliwości zainicjowania przez Ministerstwo Środowiska odpowiednich zmian legislacyjnych dotyczących wskazanej problematyki.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-12-13
Opis odpowiedzi:

Minister Środowiska (13.12.2013 r.) poinformował, że trwająca nowelizacja ustawy - Prawo łowieckie nie przewiduje możliwości zaskarżenia do sądu powszechnego odmowy przyjęcia do koła łowieckiego, podobnie jak nie przewidywały tego aktualnie obowiązujące przepisy.