Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. wydanej z upoważnienia Wójta Gminy L. o odmowie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka z dnia 2013-09-30.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU ZA POŚREDNICTWEM KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO
Sygnatura:
RPO/730031/13/XIX/126 RZ
Data sprawy:
2013-09-30
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. wydanej z upoważnienia Wójta Gminy L. o odmowie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonej decyzji naruszenie prawa materialnego mającego wpływ na wynik sprawy - art. 15b ust. 5 w związku z art. 15b ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, poprzez niewłaściwe zastosowanie prowadzące do błędnego uznania, iż nie została spełniona obligatoryjna przesłanka przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w postaci pozostawania pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, podczas gdy obowiązek wykazania pozostawania pod tą opieką nie obejmował uczestniczki postępowania, a także zarzuca naruszenie przepisów postępowania mające wpływ na wynik sprawy - art. 7 i 77 § 1 k.p.a., poprzez niewyjaśnienie wszystkich okoliczności prawnych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, polegające na poprzestaniu na stwierdzeniu, iż nie spełnia przesłanek do uzyskania prawa do świadczenia rodzinnego z uwagi na nieprzedłożenie zaświadczenia, że pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w całości.