Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Prezydenta Miasta w sprawie nierozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2013-09-26.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY WE WROCŁAWIU ZA POŚREDNICTWEM PREZYDENTA WROCŁAWIA
Sygnatura:
RPO/730962/13/I/116.1 RZ
Data sprawy:
2013-09-26
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Prezydenta Miasta w sprawie nierozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o zobowiązanie Prezydenta Miasta do rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia organowi odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy. W uzasadnieniu skargi Rzecznik stwierdza, że w przedmiotowej sprawie organ nieprawidłowo ocenił, że wniosek dotyczy udostępnienia informacji, która nie jest informacją publiczną. Postanowienie wydane przez Prezydenta Miasta jest informacją publiczną, a zakwalifikowanie postanowienia do kategorii dokumentów urzędowych oznacza, że wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do takiego dokumentu. Wnioskodawca żądał udostępnienia postanowienia poprzez wgląd do niego lub przesłanie kserokopii. Rozpatrzenie wniosku zgodnie z przepisami prawa powinno więc polegać na udostępnieniu postanowienia lub wydaniu decyzji o odmowie udostępnienia informacji w oparciu o jedną z uregulowanych w przepisach przesłanek nieudostępnienia informacji publicznej.