Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. w sprawie o ochronę dóbr osobistych z dnia 2013-09-10.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU APELACYJNEGO
Sygnatura:
RPO/730868/13/I/122.1 RZ
Data sprawy:
2013-09-10
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do SN (w sprawach cywilnych - SKC)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. w sprawie o ochronę dóbr osobistych.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonemu wyrokowi rażące naruszenie art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego przez jego błędną wykładnię, wskutek której sąd odmówił udzielenia ochrony prawnej powodowi, mimo ustalenia, że doszło do bezprawnego naruszenia jego dóbr osobistych, ponieważ uznał, że w sprawie nie istnieje dla sądu podstawa prawna do modyfikacji treści lub formy przeprosin powoda, a także przyjął, że przekazanie przez pozwaną dziennikarzowi niepotwierdzonych informacji na temat powoda było niepublicznym naruszeniem dóbr osobistych powoda. Powyższemu orzeczeniu Rzecznik zarzuca także naruszenie art. 47 Konstytucji RP gwarantującego każdemu prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym w związku z konstytucyjnie zagwarantowanym w art. 45 ust. 1 Konstytucji prawem do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Sąd Apelacyjny, odstępując od ustalonej linii orzeczniczej, naruszył także art. 2 Konstytucji, z którego wynika ochrona zaufania obywatela do państwa. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w W.