Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie procedury uzgadniania warunków realizacji inwestycji w kwestii oceny oddziaływania na środowisko z dnia 2013-10-02.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/691354/11/IV/403.2 RZ
Data sprawy:
2013-10-02
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie procedury uzgadniania warunków realizacji inwestycji w kwestii oceny oddziaływania na środowisko.

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wprowadza tryb współdziałania różnych organów administracji publicznej w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Jedną z form współdziałania jest uzgadnianie zamierzeń inwestycyjnych przez wyspecjalizowane organy administracji publicznej w postaci regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Odmiennie od zasad przyjętych w ogólnym postępowaniu administracyjnym, uzgodnienie to nie podlega samodzielnemu zaskarżeniu i może być zakwestionowane wyłącznie w odwołaniu od decyzji, wydanej w postępowaniu głównym. Obecne ukształtowanie procedury uzgodnieniowej jest przedmiotem skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich. Organem właściwym do oceny postanowienia będzie organ administracji wyższego stopnia właściwy ze względu na przedmiot postępowania głównego, a więc w większości przypadków organ pozostający poza strukturą specjalistycznych organów, takich jak regionalni dyrektorzy ochrony środowiska i Generalny Inspektor Ochrony Środowiska. Powierzenie weryfikacji rozstrzygnięć wyspecjalizowanych organów administracji innym organom administracji może prowadzić do iluzoryczności kontroli postanowień bądź przewlekłości postępowań odwoławczych. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o podjęcie prac legislacyjnych nad zmianą ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, które wprowadzą zaskarżalność postanowień wydawanych na podstawie tej ustawy w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-11-21
Opis odpowiedzi:

Zastępca Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska (21.11.2013 r.) przedstawiła stanowisko, zgodnie z którym nie jest zasadne wprowadzenie możliwości zaskarżania postanowień uzgadniających środowiskowe uwarunkowania w formie zażaleń. Organy uzgadniające (regionalny dyrektor ochrony środowiska i - w przypadku, gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim - dyrektor urzędu morskiego), wydają postanowienia w trybie art. 106 k.p.a., jednak zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, wyłączono możliwość wniesienia od nich zażalenia. W konsekwencji, ocena prawidłowości wydania takich postanowień może być dokonana w postępowaniu odwoławczym. Omawiana procedura uzgodnieniowa stanowi transpozycję art. 6 ust. 1 Dyrektywy 2011/92UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, który nie reguluje formy zaskarżeń w toku tej procedury, stanowiąc jedynie, że Państwa członkowskie ustanawiają szczegółowe regulacje dotyczące tych konsultacji. W konsekwencji obowiązująca regulacja pozostaje zgodna z ww. Dyrektywą. Ponadto w odpowiedzi wskazano, że wprowadzenie wyłączenia możliwości składania zażaleń na postanowienia uzgadniające podyktowane było dążeniem do przyspieszenia procedur.