Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie przepisów regulujących uprawnienia właścicieli nieruchomości w przypadkach przeznaczenia tych gruntów pod drogi publiczne z dnia 2013-10-15.

Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/750677/13/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2013-10-15
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie przepisów regulujących uprawnienia właścicieli nieruchomości w przypadkach przeznaczenia tych gruntów pod drogi publiczne.

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia w wystąpieniu wątpliwości dotyczące rozwiązania przewidzianego w art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Funkcją tego przepisu jest, w sytuacji, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przeznacza nieruchomość pod drogę publiczną, umożliwienie właścicielowi nieruchomości odpłatnego przekazania gruntów na rzecz podmiotu publicznego. Z uprawnienia tego mogą skorzystać jedynie ci właściciele, których grunty są położone jedynie częściowo w liniach rozgraniczających przyszłej drogi, zaś właściciele, których grunty leżą w całości na terenie planowej drogi, są całkowicie pozbawieni ochrony prawnej. Takiemu rozwiązaniu można postawić zarzut nierównego traktowania właścicieli i nieproporcjonalnej ochrony ich słusznych praw. Opisana konstrukcja przepisu krzywdzi szczególnie tych właścicieli, których nieruchomości "zamrożono inwestycyjnie", jeszcze przed wejściem w życie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przekazanie stanowiska w sprawie i rozważenie sposobu podjęcia działań w celu zmiany obecnie obowiązujących przepisów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: