Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie procedury wniesienia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza z dnia 2013-10-16.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/578571/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2013-10-16
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie procedury wniesienia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza.

Przeprowadzona w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich analiza akt sprzeciwów wobec opinii albo orzeczenia lekarza, wniesionych do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, skłania do wniosku, że procedura wniesienia sprzeciwu jest nieskuteczna, a jej uchwalenie czyni zadość wyłącznie formalnym wymaganiom, jakie postawił Polsce Europejski Trybunał Praw Człowieka. W ocenie Rzecznika, wdrożenia tych formalnych wymagań nie można uznać za satysfakcjonujące. Mając na uwadze zalecenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także potrzebę zapewnienia efektywnej ochrony przed naruszeniem standardu ustanowionego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, niezbędna jest nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przeanalizowanie raportu oraz zajęcie stanowiska w sprawie rekomendacji dotyczących nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-11-15
Opis odpowiedzi:

Minister Zdrowia (15.11.2013 r.) poinformował, że Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw, który obecnie znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych. W projekcie zawarto m.in. propozycję zmian w zakresie skrócenia terminu rozpatrzenia sprzeciwu, a także propozycję likwidacji wymogu wskazania przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki wnoszącego sprzeciw. Nie została natomiast uwzględniona możliwość wniesienia sprzeciwu w dowolnej formie, w szczególności przez zgłoszenie telefoniczne. Istotne wątpliwości budzi również dopuszczenie możliwości złożenia sprzeciwu od opinii lub orzeczenia lekarskiego wyrażonego ustnie. Uwzględnienie dodatkowych propozycji zmian będzie możliwe w kolejnych etapach procedury legislacyjnej.