Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie procedury wniesienia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza z dnia 2013-10-16.

Adresat:
RZECZNIK PRAW PACJENTA
Sygnatura:
RPO/578571/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2013-10-16
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie procedury wniesienia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza.

Przeprowadzona w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich analiza akt sprzeciwów wobec opinii albo orzeczenia lekarza, wniesionych do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, skłania do wniosku, że procedura wniesienia sprzeciwu jest nieskuteczna, a jej uchwalenie czyni zadość wyłącznie formalnym wymaganiom, jakie postawił Polsce Europejski Trybunał Praw Człowieka. W ocenie Rzecznika, wdrożenia tych formalnych wymagań nie można jednak uznać za satysfakcjonujące. Mając na uwadze zalecenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także potrzebę zapewnienia efektywnej ochrony przed naruszeniem standardu ustanowionego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, niezbędna jest nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przeanalizowanie raportu oraz zajęcie stanowiska w sprawie rekomendacji dotyczących nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-11-15
Opis odpowiedzi:

Rzecznik Praw Pacjenta (15.11.2013 r.) poinformowała, że badanie sprzeciwu pod względem formalnym wykonywane jest przez Rzecznika Praw Pacjenta przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Sprzeciw może być wniesiony wyłącznie wobec opinii lub orzeczenia wydanych w formie pisemnej, przez osobę, która w relacji z lekarzem wystawiającym opinię lub orzeczenie ma status pacjenta. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy może uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Lekarskiej, z wyjątkiem części posiedzenia, w trakcie której odbywa się narada i głosowanie nad orzeczeniem, oraz udzielać informacji i wyjaśnień w sprawie. Jeżeli sprawa nie kwalifikuje się do skorzystania z mechanizmu wniesienia sprzeciwu, można zwrócić się do Rzecznika Praw Pacjenta z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Wówczas Rzecznik bada, czy nie doszło do naruszenia praw pacjenta. Propozycja umożliwienia wniesienia sprzeciwu od opinii lub orzeczenia wyrażonego w formie ustnej nie zasługuje na uwzględnienie. Wymagałoby to ustalenia, czy doszło do wydania ustnego orzeczenia. Propozycja skrócenia terminu rozpatrzenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza znalazła się w założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia do uzgodnień międzyresortowych. Projekt założeń zakłada też uproszczenie instytucji sprzeciwu przez odstąpienie od wymogu wskazania przepisu, z którego wynikają prawa lub obowiązki pacjenta. Rzecznik Praw Pacjenta podejmuje działania zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej wśród pacjentów oraz aktywnie wspiera ich w realizacji przysługujących im praw, w szczególności w zakresie prawa do sprzeciwu. Wskazać należy w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta funkcjonuje ogólnopolska bezpłatna infolinia za pośrednictwem której pacjent może uzyskać niezbędne informacje pozwalające na skuteczne skorzystanie z powyższej instytucji.