Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku rekompensat dla właścicieli nieruchomości tzw. zamrożonych inwestycyjnie przez dawne plany zagospodarowania przestrzennego z dnia 2013-10-31.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/750252/13/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2013-10-31
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku rekompensat dla właścicieli nieruchomości tzw. zamrożonych inwestycyjnie przez dawne plany zagospodarowania przestrzennego.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w zakresie, w jakim w razie przeznaczenia danej nieruchomości na cele publiczne zarówno w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jak i w planie obowiązującym w dniu 1 stycznia 1995 r., dla realizacji przewidzianych w tym przepisie roszczeń wymaga wykazania zmiany w stosunku do dotychczasowego sposobu korzystania z tej nieruchomości lub jej dotychczasowego przeznaczenia. W konsekwencji, jeżeli blokadę inwestycyjną nieruchomości utrzymują także aktualne plany miejscowe, uchwalone po 1 stycznia 1995 r., ich właściciele pozbawieni są jakichkolwiek rekompensat z tytułu istniejącego ograniczenia ich prawa. Rozwiązanie takie narusza konstytucyjne gwarancje ochrony prawa własności. W przypadku wieloletniego zarezerwowania nieruchomości na cele publiczne, niekonstytucyjny jest przepis, który uzależnia wykupienie nieruchomości nie nadającej się do wykorzystania przez właściciela od tego, czy ostatnio uchwalony plan zmienia dotychczasowe przeznaczenie nieruchomości, czy je utrzymuje. Wprowadzenie takiej ustawowej przesłanki dochodzenia roszczeń dyskryminuje określoną kategorię właścicieli, pozbawiając ich prawnej ochrony. Europejski Trybunał Praw Człowieka w licznych orzeczeniach wskazał na naruszanie przez państwo polskie praw właścicieli nieruchomości, w sytuacjach, które reguluje kwestionowana norma.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: