Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie, w której przedstawiono Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne dotyczące problemu sądowej kontroli orzeczenia regulacyjnego Komisji Majątkowej z dnia 2013-10-24.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/607332/09/IV/406.7 RZ
Data sprawy:
2013-10-24
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie, w której przedstawiono Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne dotyczące problemu sądowej kontroli orzeczenia regulacyjnego Komisji Majątkowej.

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia następujące stanowisko: Do orzeczenia Komisji Majątkowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, wydanego na podstawie art. 63 ust. 4 tej ustawy ma zastosowanie art. 3 § 2 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Regulację spraw majątkowych kościołów i związków wyznaniowych należy postrzegać przede wszystkim jako przejaw szeroko pojętego procesu reprywatyzacyjnego. W niniejszym postępowaniu podjęto próbę rozwiązania konstytucyjnego problemu sądowej kontroli, zwłaszcza przez gminy, orzeczenia tzw. regulacyjnego, a zatem problemu przedstawionego przez Rzecznika Praw Obywatelskich Trybunałowi Konstytucyjnemu. Postępowanie zostało umorzone ze względu na niedopuszczalność orzekania, wynikającą ze zniesienia Komisji Majątkowej oraz uchylenia przepisów procesowych. Zagadnienie prawne, będące przedmiotem postępowania, sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy od orzeczenia regulacyjnego Komisji Majątkowej, wydanego na podstawie art. 63 ust. 4 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, służy skarga do sądu administracyjnego, a jeżeli tak, to czy sąd kontroluje orzeczenie Komisji w trybie właściwym dla decyzji administracyjnej (art. 3 § 2 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), czy w trybie określonym w art. 3 § 2 pkt 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.