Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepisy załączników do uchwały Rady Miasta W. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2013 z dnia 2013-10-29.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY M ST WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/731558/13/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2013-10-29
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepisy załączników do uchwały Rady Miasta W. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2013.

Zaskarżonym przepisom Rzecznik zarzuca naruszenie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym i wnosi o stwierdzenie nieważności tych przepisów. W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2013, określono stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie go na parkingu strzeżonym, różnicując wysokość tych stawek w zależności od rodzaju pojazdu lub jego dopuszczalnej masy całkowitej. Natomiast w załączniku Nr 2 została ustalona wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w odniesieniu do poszczególnych rodzajów pojazdów lub do pojazdów o określonej dopuszczalnej masie całkowitej. Stawki tych opłat oraz wysokość kosztów zostały wyznaczone na najwyższym dopuszczalnym poziomie, wynikającym z obwieszczenia Ministra Finansów. Rada Miasta, określając stawki opłat, nie wzięła pod uwagę rzeczywistych kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze miasta, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 130a ust. 6 Prawa o ruchu drogowym.