Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przewlekłość postępowania Wojewody z dnia 2013-10-21.

Adresat:
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
Sygnatura:
RPO/722155/13/IV/406.5 RZ
Data sprawy:
2013-10-21
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przewlekłość postępowania Wojewody.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o zobowiązanie Wojewody do wydania decyzji administracyjnej w sprawie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie wyznaczonym przez Sąd.

Wojewoda naruszył art. 35 § 3 k.p.a. w związku z art. 36 § 1 k.p.a., które wskazują, że załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania oraz, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Nawet biorąc pod uwagę specyfikę postępowania o przyznanie tzw. rekompensaty zabużańskiej nie sposób nie zauważyć, że organ przez ponad cztery lata nie podjął żadnych czynności w sprawie, a kolejne przedłużanie terminu załatwienia tej konkretnej sprawy nie znajdowało żadnego uzasadnienia w np. jej szczególnych okolicznościach faktycznych czy prawnych. Tym samym organ uchybił także wywodzonej z art. 8 k.p.a. zasadzie zaufania do organów administracji publicznej, a także zasadzie szybkości postępowania, znajdującej swe umocowanie w art. 12 k.p.a. Uchybienia te, zdaniem Rzecznika, prowadzą do naruszenia praw i wolności człowieka i obywatela, w szczególności prawa do rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym terminie.