Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Wojewody z dnia 2013-10-15.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY WE WROCŁAWIU ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Sygnatura:
RPO/720920/12/IV/406.5 RZ
Data sprawy:
2013-10-15
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Wojewody.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o zobowiązanie Wojewody do wydania decyzji w terminie wyznaczonym przez Sąd. Przez ponad cztery i pół roku organ nie podjął żadnych czynności wyjaśniających w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ograniczając się do dwukrotnego przesuwania terminu zakończenia sprawy. Wojewoda swoją bezczynnością naruszył przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, które wskazują, że załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania oraz że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Tym samym doszło również do naruszenia zasady zaufania do organów administracji publicznej oraz zasady szybkości postępowania, wyrażonych w kodeksie postępowania administracyjnego.