Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Wojewody z dnia 2013-11-06.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY WE WROCŁAWIU ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Sygnatura:
RPO/723083/13/IV/406.5 RZ
Data sprawy:
2013-11-06
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Wojewody.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o zobowiązanie Wojewody do wydania decyzji administracyjnej w sprawie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w określonym przez Sąd terminie. Zdaniem Rzecznika, argument podany przez organ, jakoby duża ilość wniosków była okolicznością uzasadniającą rozpoznanie sprawy z przekroczeniem terminów określonych w tym zakresie przez przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, uznać należy za pozbawiony racji prawnej. Nawet jeżeli przyjąć szczególnie skomplikowany charakter postępowania w przedmiotowej sprawie, to i tak przyjąć należy, że nie uzasadnia to tak długiego terminu załatwienia sprawy - tym bardziej, że wniosek został złożony w październiku 2008 r., a od tego czasu nie dokonano nawet jego formalnej oceny, i to w dwukrotnie przedłużanym terminie. Wojewoda swoją bezczynnością naruszył przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, które wskazują, iż załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania oraz że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.