Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości z dnia 2013-10-21.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/751142/13/IV/404 RZ
Data sprawy:
2013-10-21
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości.

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia następujące stanowisko: W sprawie z wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości (art. 78 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami) dopuszczalna jest skarga na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania na podstawie art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Dotychczasowe stanowisko sądów administracyjnych dotyczące przedstawionego zagadnienia prawnego nie było jednolite. Wynika to z faktu, że sprawa dotycząca aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego jest sprawą z zakresu prawa cywilnego. W orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowany jest pogląd, że sprawy toczące się w trybie przepisów 78-81 ustawy o gospodarce nieruchomościami są całkowicie wyłączone spod kognicji sądów administracyjnych. Istnieją jednak również orzeczenia sądów administracyjnych, które uznają za dopuszczalne wniesienie skargi na bezczynność kolegium w sprawie dotyczącej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

 


Data odpowiedzi:
2013-10-21
Opis odpowiedzi:


Naczelny Sąd Administracyjny podjął następującą uchwałę: W sprawie z wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej
wysokości (art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) można wnieść skargę do sądu administracyjnego na bezczynność (przewlekłe prowadzenie postępowania) samorządowego kolegium odwoławczego, na podstawie art. 3 § 2 pkt 8 w związku z art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) oraz w związku z art. 45 ust. 1 i art. 184 Konstytucji RP (uchwała z dnia 25 listopada 2013 r., sygn. akt I OPS 12/13).