Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na niekorzyść M. T. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w L., którym utrzymano w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Ł z dnia 2013-10-07.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/744888/13/II/203.1.1 RZ
Data sprawy:
2013-10-07
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na niekorzyść M. T. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w L., którym utrzymano w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Ł.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące naruszenie przepisów postępowania, to jest art. 117 § 1 i 2 k.p.k. w związku z art. 450 § 3 k.p.k., poprzez przeprowadzenie rozprawy odwoławczej pod nieobecność oskarżyciela prywatnego, gdyż nie został on zawiadomiony o jej terminie, co mogło mieć istotny wpływ na treść prawomocnego wyroku, albowiem uniemożliwiło oskarżycielowi prywatnemu realizację przysługujących mu uprawnień strony postępowania. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sąd Okręgowego w L. oraz przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.