Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz P. S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W z dnia 2013-10-21.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/750355/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-10-21
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz P. S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie przepisów prawa procesowego, to jest art. 335 § 1 k.p.k. w związku z art. 343 § 6 k.p.k., polegające na skazaniu oskarżonego wyrokiem bez przeprowadzenia rozprawy i orzeczeniu kary łącznej 6 miesięcy pozbawienia wolności, co nastąpiło wbrew treści wniosku uzgodnionego przez oskarżonego z prokuratorem, że kara łączna pozbawienia wolności w wymiarze 6 miesięcy zostanie wymierzona z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku w zakresie wymierzonej skazanemu kary łącznej 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz o uchylenie wyroku Sądu Rejonowego w W. w zaskarżonej części i przekazanie sprawy w tym zakresie Sądowi meriti do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2013-12-05
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt V KK 342/13).