Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz P. W. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W z dnia 2013-11-12.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/742927/13/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-11-12
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz P. W. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego, tj. art. 5 § 1 pkt 9 k.p.w. w związku z art. 17 § 3 k.p.w., polegające na ukaraniu obwinionego za popełnienie wykroczenia stypizowanego w art. 96 § 3 k.w., pomimo istnienia negatywnej przesłanki procesowej, w postaci braku skargi uprawnionego oskarżyciela, co stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą określoną w art. 104 § 1 pkt 7 k.p.w. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego w W. i umorzenie postępowania, na podstawie art. 5 § 1 pkt 9 k.p.w.