Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozszerzenia dotychczasowych zadań Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o problematykę realizacji uprawnień weteranów działań poza granicami państwa z dnia 2013-11-15.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/752976/13/III/316 RZ
Data sprawy:
2013-11-15
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozszerzenia dotychczasowych zadań Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o problematykę realizacji uprawnień weteranów działań poza granicami państwa.

Obecnie realizacją przepisów ustawy o weteranach działań poza granicami państwa zajmuje się wiele organów, a zwłaszcza Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, właściwe organy emerytalno-rentowe oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla większości tych organów problematyka udzielania wsparcia i pomocy socjalnej oraz psychologicznej dla weteranów nie stanowi podstawowej sfery działalności. Warte zatem rozważenia jest skomasowanie tych działań w jednym organie. Biorąc pod uwagę doświadczenia związane z pieczą nad kombatantami i osobami represjonowanymi nabyte przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, racjonalne wydaje się rozszerzenie dotychczasowych zadań tego Urzędu o problematykę realizacji uprawnień weteranów. Realizacja tej inicjatywy powinna doprowadzić do optymalizacji dotychczasowego wsparcia udzielanego weteranom. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z wnioskiem o rozważenie możliwości powierzenia Kierownikowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zadań związanych z udzielaniem przez państwo pomocy i wsparcia uczestnikom misji, w szczególności poszkodowanym weteranom oraz ich rodzinom, a w konsekwencji o przekształcenie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Urząd do Spraw Kombatantów i Weteranów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: