Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich



Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie opieki nad osobami nietrzeźwymi w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych z dnia 2013-11-18.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/738421/13/VII/720.7 RZ
Data sprawy:
2013-11-18
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie opieki nad osobami nietrzeźwymi w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

Wyniki wizytacji prewencyjnych Krajowego Mechanizmu Prewencji dokonanych w latach 2008-2013 oraz analiza skarg i dokumentacji ze zdarzeń nadzwyczajnych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i izbach wytrzeźwień, prowadzi do wniosku, że policyjne pomieszczenia dla osób zatrzymanych (PdOZ) nie są przygotowane do opieki nad osobami nietrzeźwymi; nie zatrudniają przede wszystkim lekarza, który mógłby udzielić doraźnej profesjonalnej pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób trzeźwiejących. Istniejąca sytuacja, choć zgodna z przepisami, budzi zaniepokojenie ze względu na liczbę zgonów osób nietrzeźwych doprowadzonych do wytrzeźwienia w PdOZ (jak wynika z danych przekazanych przez Komendanta Głównego Policji, w 2012 r. w izbach tych miało miejsce 13 zgonów osób będących w stanie nietrzeźwości). Kształt obowiązujących przepisów powoduje, że organy samorządu terytorialnego z różnych względów, głównie finansowych, likwidują izby wytrzeźwień wiedząc, że w praktyce opiekę nad osobami nietrzeźwymi będzie musiała przejąć policja. Kwestia ta wymaga zmian systemowych, tak aby w kraju zaczęła funkcjonować sieć wyspecjalizowanych jednostek zapewniających odpowiednią pomoc osobom nietrzeźwym. Niektóre z izb wytrzeźwień zostały przekształcone w nowoczesne ośrodki, które łączą w sobie funkcje izby wytrzeźwień, ośrodka terapeutycznego i placówki pomagającej rodzinie. Zdaniem Rzecznika, źródłem finansowania takich nowoczesnych centrów powinny być opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Koszty funkcjonowania izb wytrzeźwień można dodatkowo obniżyć poprzez nałożenie na organizatorów imprez masowych obowiązku zapewnienia opieki osobom nietrzeźwym podczas organizowanych imprez. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o pilne podjęcie działań, które doprowadzą do proponowanych zmian systemowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: