Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zasad konwojowania przez Policję osób pozbawionych wolności z dnia 2013-11-25.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/640895/10/II/711 RZ
Data sprawy:
2013-11-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zasad konwojowania przez Policję osób pozbawionych wolności.

Rzecznik Praw Obywatelskich informował w wystąpieniu z dnia 24 lutego 2012 r., że osoby pozbawione wolności konwojowane etapowo przez funkcjonariuszy Policji przebywały w Centralnym Punkcie Wymiany Osób Konwojowanych Etapowo w warunkach niezapewniających im humanitarnego traktowania. Rzecznik wskazał wówczas na pilną potrzebę zmiany tego stanu rzeczy poprzez podjęcie działań legislacyjnych, zmierzających do uregulowania sposobu postępowania z osobami konwojowanymi na poziomie aktów powszechnie obowiązującego prawa. Minister nie podzielił jednak tego stanowiska. We wrześniu 2013 r. pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich udali się do Centralnego Punktu Wymiany Osób Konwojowanych Etapowo. Przeprowadzone czynności wskazują, że pomieszczenie nie spełnia wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb, a osoby tam umieszczane nie mają możliwości korzystania z przysługujących im praw. Przede wszystkim nie rozwiązano problemu przeludnienia, nie zapewniając minimalnej powierzchni 3 m2 przypadającej na osobę. Nie zmieniła się sytuacja w zakresie możliwości przygotowania przez osoby konwojowane posiłku oraz ciepłego napoju. Konwojowani nie byli informowani o przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o podjęcie niezwłocznych działań w celu zagwarantowania osadzonym respektowania ich praw i prosi o poinformowanie o decyzjach w przedstawionej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: