Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie Raportu RPO z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2012 z dnia 2013-11-27.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/742891/13/VII/720 RZ
Data sprawy:
2013-11-27
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie Raportu RPO z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2012.

Rzecznik, odnosząc się do treści Raportu stwierdziła, że przepisy nieobowiązującej jeszcze ustawy z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, regulujące kwestię stosowania monitoringu w izbach wytrzeźwień, nie są wystarczające z punktu widzenia ochrony praw człowieka. Brak przepisów gwarancyjnych, określających sytuacje i miejsca, w których stosowanie monitoringu będzie ograniczone, każe postawić pytanie o zgodność regulacji z Konstytucją. Rzecznik wskazała w Raporcie na brak obligatoryjności w tworzeniu izb wytrzeźwień. Kwestia przekształcania izb wytrzeźwień w wyspecjalizowane placówki nowego typu była przedmiotem konferencji zorganizowanej w Biurze RPO. Źródłem finansowania nowoczesnych centrów powinny być opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Odnosząc się do kwestii regulacji prawnych dotyczących wykonywania środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym, Rzecznik stwierdziła, że tworzone przez dyrektorów placówek regulaminy dla osób przebywających w warunkach podstawowego zabezpieczenia zawierają często postanowienia sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującymi czy też zastrzeżone dla ustawy, gdyż regulują ograniczenia wolności i praw. Problemem pacjentów, wobec których realizowane są środki zabezpieczające jest brak przepisów regulujących przerwy na konieczne leczenie somatyczne, czy przepustek losowych związanych z ważnymi wydarzeniami rodzinnymi. Brak jest spójnych procedur umożliwiających umieszczenie w domu pomocy społecznej pacjentów, wobec których dalsze stosowanie środków zabezpieczających nie jest zasadne. Nie ma też szczegółowych regulacji prawnych normujących funkcjonowanie odcinków obserwacyjno-diagnostycznych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: