Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie niemożności uzyskania przez osoby niepełnosprawne wsparcia finansowego na utrzymanie psów asystujących z dnia 2013-12-02.

Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/732409/13/V/610.1 RZ
Data sprawy:
2013-12-02
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie niemożności uzyskania przez osoby niepełnosprawne wsparcia finansowego na utrzymanie psów asystujących.

Na kanwie indywidualnej skargi, jaka wpłynęła do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wyłonił się problem dotyczący niemożności uzyskania przez osoby niepełnosprawne wsparcia finansowego na utrzymanie psów asystujących. W odpowiedzi udzielonej Rzecznikowi w lipcu 2013 r. przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wskazano jedynie na możliwość otrzymania takiego wsparcia ze środków własnych powiatu, w ramach obowiązujących przepisów. Nie wymieniono przy tym jako źródła wsparcia środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tymczasem w odpowiedzi na interpelację nr 13180 w sprawie zapewnienia osobom niewidomym lub z niepełnosprawnością ruchową wsparcia w postaci psa przewodnika lub psa asystenta z dnia 22 grudnia 2009 r. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wskazał, że istnieje możliwość dofinansowania osobom niepełnosprawnym (indywidualnym) kosztów utrzymania psa asystującego, w tym psa przewodnika ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-12-18
Opis odpowiedzi:

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (18.12.2013 r.) wyjaśnił, że obecnie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansowane jest zadanie związane z zakupem, szkoleniem i utrzymaniem w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową. W bieżącym roku w tym zakresie zostały podpisane trzy umowy z organizacjami pozarządowymi. Udzielone organizacjom pozarządowym dofinansowanie obejmuje m.in. koszty zakupu psa oraz koszty związane z przeszkoleniem psa (w tym koszty utrzymania psa w trakcie szkolenia). Ponadto Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansuje wydawanie certyfikatów, na podstawie których osoby niepełnosprawne mają prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej wraz z psami asystującymi. Na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 2011 r. osoba niepełnosprawna w ramach ulgi na wydatki rehabilitacyjne możne odliczyć od dochodu wydatki na utrzymanie psa asystującego. Jednocześnie Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformował, że rozpoczął prace nad zmianą ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w taki sposób, aby wyeliminować wątpliwości interpretacyjne i umożliwić powiatom udzielanie dofinansowania ze środków PFRON m.in. na utrzymanie psa asystującego.