Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przepisów penalizujących manipulację instrumentami finansowymi z dnia 2013-12-03.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/740736/13/II/211 RZ
Data sprawy:
2013-12-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przepisów penalizujących manipulację instrumentami finansowymi.

Kwestionowane przez Rzecznika niektóre przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, penalizujące manipulację instrumentami finansowymi, są konsekwencją transpozycji do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2003/06/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku. Przepisy art. 183 ust. 1 oraz art. 39 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi są niejasne, dlatego trudno jednoznacznie stwierdzić, jakie zachowanie na rynku jest zakazane, a jakie dozwolone. Na mocy zakwestionowanych przepisów Komisja Nadzoru Finansowego zyskuje kompetencje do określenia treści przepisów w zakresie odpowiedzialności karnej. Taka konstrukcja prawna budzi poważne zastrzeżenia co do jej zgodności z zasadą nullum crimen sine lege oraz zasadą domniemania niewinności. Zasady prawidłowej legislacji nakazują, aby uchwalane przepisy były jasne, precyzyjne i poprawne pod względem językowym. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie o zajętym stanowisku w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: