Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz J. M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w B z dnia 2013-11-15.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/752257/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-11-15
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz J. M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w B.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., stanowiące bezwzględną przyczynę odwoławczą, określoną w art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k., polegające na skazaniu J. M. za czyny wchodzące w skład ciągu przestępstw, pomimo tego, że stanowiły one element czynu ciągłego, za dokonanie którego J. M. skazany został wcześniejszym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w H. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i umorzenie postępowania karnego wobec J. M., na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.