Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz P. C. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Ż z dnia 2013-11-15.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/718307/12/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2013-11-15
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz P. C. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Ż.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące naruszenie prawa procesowego, tj. art. 8 § 2 pkt 2 k.k.w., polegające na tym, że Sąd meriti zarządził wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności - orzeczonej prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Ż. bez udziału obrońcy, mimo że zachodziła uzasadniona wątpliwość co do poczytalności skazanego, naruszając tym samym jego prawo do obrony w postępowaniu wykonawczym - co stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą wskazaną w art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k. w związku z art. 1 § 2 k.k.w. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia i umorzenie postępowania wykonawczego.