Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz J. M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w L z dnia 2013-11-15.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/748924/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-11-15
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz J. M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w L.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie przepisów postępowania karnego, tj. art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., stanowiące bezwzględną przyczynę odwoławczą określoną w art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k., polegające na skazaniu J. M. za czyn popełniony w dniu 14 listopada 2007 r., pomimo tego, że stanowił on element czynu ciągłego, popełnionego w okresie od 3 października do 12 grudnia 2007 r., za dokonanie którego J. M. skazany został wcześniejszym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w H. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i umorzenie postępowania karnego na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.