Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz M. R. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Ł z dnia 2013-11-19.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/727653/13/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2013-11-19
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz M. R. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Ł.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 343 § 7 k.p.k. w związku z art. 335 § 1 k.p.k., polegające na uwzględnieniu przez Sąd Rejonowy w Ł. sprzecznego z wymogami prawa wniosku prokuratora i wydaniu wyroku zgodnego z tym wnioskiem w zakresie proponowanego obowiązku naprawienia szkody w sytuacji, gdy o roszczeniu wynikającym z popełnionego przez skazanego przestępstwa prawomocnie orzekł już wcześniej Sąd Okręgowy w Ł., prawomocnym nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 23 maja 2001 r., w konsekwencji czego doszło do rażącego naruszenia przepisu prawa procesowego - art. 415 § 5 k.p.k. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o wstrzymanie wykonania prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Ł. w przedmiocie zarządzenia wykonania kary 3 lat pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Ł. z dnia 13 września 2005 r. oraz uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego w Ł. w części dotyczącej zobowiązania skazanego do naprawienia szkody.