Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Ł. G. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w O z dnia 2013-11-21.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/731121/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-11-21
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Ł. G. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w O.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące naruszenie prawa karnego procesowego, mające istotny wpływ na jego treść, to jest art. 97 k.p.k., polegające na zaniechaniu dokonania ustaleń czy nie zachodzą prawne warunki do wydania nowego wyroku łącznego, czego efektem było wadliwe stwierdzenie istnienia negatywnej przesłanki do wydania wyroku łącznego określonej w art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., pomimo że po wydaniu wyroku łącznego przez Sąd Rejonowy w O. w dniu 12 grudnia 2011 r. zaszła istotna zmiana w sytuacji faktyczno-prawnej skazanego, skutkująca potrzebą wydania nowego wyroku łącznego. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o dopuszczenie dowodu z akt Sądu Rejonowego w O. na okoliczność prawomocnego zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności, orzeczonej z warunkowym zawieszeniem wykonania w tej sprawie oraz uchylenie zaskarżonego postanowienia Sądu Rejonowego w O. i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania temu Sądowi.