Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz T. J. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w O z dnia 2013-11-22.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/746845/13/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2013-11-22
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz T. J. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w O.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące naruszenie prawa procesowego, to jest art. 22 § 1 k.k.w. w związku z art. 178 § 2 k.k.w., mające istotny wpływ na treść orzeczenia, polegające na zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności - bez wysłuchania skazanego, który nie został zawiadomiony o terminie posiedzenia, co w konsekwencji stanowiło naruszenie jego prawa do obrony w postępowaniu wykonawczym. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia Sądu Rejonowego w O. i umorzenie postępowania wykonawczego, na podstawie art. 15 § 1 k.k.w., wobec zatarcia skazania.