Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz W. P. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W z dnia 2013-11-26.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/748345/13/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-11-26
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz W. P. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące naruszenie prawa procesowego, tj. art. 5 § 1 pkt 9 k.p.w. w zw. z art. 17 § 3 k.p.w., polegające na ukaraniu obwinionego za popełnienie wykroczenia stypizowanego w art. 96 § 3 k.w., pomimo istnienia negatywnej przesłanki procesowej, w postaci braku skargi uprawnionego oskarżyciela, co stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą, określoną w art. 104 § 1 pkt 7 k.p.w. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W. i umorzenie postępowania, na podstawie art. 5 § 1 pkt 9 k.p.w.