Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz S. Ż. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R., którym utrzymano w mocy wyrok z Sądu Rejonowego w G z dnia 2013-11-27.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/718506/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-11-27
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz S. Ż. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R., którym utrzymano w mocy wyrok z Sądu Rejonowego w G.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie przepisów postępowania, to jest art. 451 k.p.k. w zw. z art. 6 k.p.k., poprzez nieuwzględnienie wniosku oskarżonego pozbawionego wolności o sprowadzenie go na rozprawę odwoławczą, pomimo że z uzasadnienia tego wniosku wynikało, iż oskarżony na tejże rozprawie zamierza podnieść zarzuty kwestionujące sprawstwo przypisanego mu czynu, w sytuacji, gdy wniesiona na jego korzyść apelacja zaskarżyła wyrok Sądu I instancji w całości, co w konsekwencji uniemożliwiło oskarżonemu realizację jego prawa do obrony. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sąd Okręgowego w R. oraz przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.