Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie konieczności wydania rozporządzenia do znowelizowanej ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 2013-12-20.

Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/739055/13/I/116.1 RZ
Data sprawy:
2013-12-20
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie konieczności wydania rozporządzenia do znowelizowanej ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw dodała do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej art. 9a, który stanowi m.in., iż informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego stanowią zbiór zwany "zasobem informacyjnym" i są udostępnianie w centralnym repozytorium. Przepis art. 9a ust. 3 zawiera delegację dla ministra właściwego do spraw informatyzacji do wydania rozporządzenia. Niestety, do tej pory akt ten nie został wydany, a jego brak powoduje, iż przepisy o centralnym repozytorium nie są realizowane. Tymczasem w dniu 8 listopada 2013 r. uchwalono nowelizację ustawy o dostępie do informacji publicznej, która wejdzie w życie 3 miesiące po jej ogłoszeniu. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 9a ustawy, minister właściwy do spraw informatyzacji w drodze rozporządzenia określi m.in. sposób realizacji obowiązku przekazywania przez organy odpowiedzialne posiadanego zasobu informacyjnego do centralnego repozytorium, zakres zasobu informacyjnego oraz harmonogram przekazania tego zasobu i aktualizowania znajdujących się w nim danych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o podjęcie działań w celu jak najszybszego wydania aktu wykonawczego po wejściu w życie nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 8 listopada 2013 r.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: