Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie braku jednoznacznych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego regulujących możliwość odtwarzania akt administracyjnych z dnia 2013-12-30.

Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/657989/10/XX/403.1 RZ
Data sprawy:
2013-12-30
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie braku jednoznacznych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego regulujących możliwość odtwarzania akt administracyjnych.

Analiza skarg wpływających do Biura RPO pozwala stwierdzić, że możliwość odtwarzania akt postępowania administracyjnego nie jest stosowana w praktyce organów administracyjnych, mimo utrwalonego w tym zakresie orzecznictwa sądów administracyjnych. Organy administracyjne bardzo często odmawiają odtwarzania dokumentów powołując się na brak stosownych przepisów w Kodeksie postępowania administracyjnego. Dodatkowo odmowy te nie przyjmują prawidłowej formy prawnej postanowienia lub decyzji, podlegających zaskarżeniu w trybie odwoławczym. Tym samym organy administracyjne naruszają prawo strony do rozpatrzenia istotnej dla niej sprawy z uwagi na brak wymaganych dokumentów, a także konstytucyjnie chronione prawo strony do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Należy podkreślić, że konieczność odtworzenia zniszczonych lub zaginionych akt pojawia się dość często i niejednokrotnie jest wynikiem działania samego organu, a nie stron postępowania. W ocenie Rzecznika, aby zapewnić ochronę praw podmiotowych obywateli oraz zagwarantować realizację konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego, niezbędne jest wprowadzenie regulacji umożliwiających odtwarzanie akt administracyjnych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z wnioskiem o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wprowadzenia regulacji umożliwiających odtwarzanie akt administracyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: