Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej konsorcjum spółek (sygn. akt SK 68/13) z dnia 2013-12-19.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/752052/13/IV/401.3 RZ
Data sprawy:
2013-12-19
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej konsorcjum spółek (sygn. akt SK 68/13).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia następujące stanowisko: art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zakresie, w jakim wskazany przepis prawa przewiduje opłatę przekraczającą kwotę 100.000 zł, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 oraz art. 78 Konstytucji RP.

Opłata od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych jest zróżnicowana w zależności od tego, czy skarga dotyczy czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych przed otwarciem ofert, czy też po otwarciu ofert. W pierwszym przypadku od skargi pobiera się opłatę stałą w wysokości pięciokrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga. W przypadku, gdy skarga dotyczy czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, zgodnie z zaskarżonym przepisem, należna opłata stanowi opłatę stosunkową w wysokości 5 % wartości przedmiotu zamówienia w postępowaniu, którego skarga dotyczy, jednak nie więcej niż 5.000.000 złotych. Nieuzasadnione konstytucyjnie zamknięcie stronie dostępu do sądu, będące konsekwencją bariery w postaci niezwykle wysokiej opłaty od skargi, jest jednocześnie nieuprawnionym pozbawieniem strony prawa do zaskarżenia rozstrzygnięcia Izby, zapadłego w pierwszej instancji. Określona w art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych kwota 100.000 zł generalnie wyznaczająca górną granicę opłaty stosunkowej w polskim systemie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym, pozwala - jak się zdaje - na realizację wartości, której ma służyć zaskarżony przepis prawa, bez uszczerbku dla gwarancji wynikających z konstytucyjnego prawa do sądu.