Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakresu immunitetu parlamentarnego z dnia 2014-01-30.

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
I.510.1.2014
Data sprawy:
2014-01-30
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakresu immunitetu parlamentarnego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżyła przepis art. 6 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, w części zawierającej wyrazy „a także inną działalność związaną nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu”.

Ze względu na zakres immunitetu ustanowiony w Konstytucji, zakwalifikowanie zachowania jako wchodzącego lub nie w zakres sprawowania mandatu jest kluczowe dla możliwości pociągnięcia posła do odpowiedzialności, a tym samym dla możliwości uzyskania odpowiedniego naprawienia naruszenia przez osobę trzecią. Zgodnie z zaskarżonym przepisem, działalnością wchodzącą w zakres sprawowania mandatu posła lub senatora jest zgłaszanie wniosków, wystąpienia lub głosowania na posiedzeniach Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego oraz ich organów, na posiedzeniach klubów, kół i zespołów poselskich, senackich lub parlamentarnych, a także inna działalność związana nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu. Ustanowiony w art. 105 Konstytucji immunitet stanowi wyjątek od ogólnej zasady odpowiedzialności sądowej ponoszonej przez obywateli za ich działania. Rozszerzenie zakresu immunitetu w art. 6 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, w zakresie, w jakim stanowi, że działalność posła obejmuje także inną działalność związaną nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu, prowadzi do naruszenia art. 105 Konstytucji. Zaskarżony przepis poprzez rozszerzenie zakresu immunitetu prowadzi do naruszenia konstytucyjnej zasady równości. Regulacja immunitetu poselskiego ustanowiona w art. 6 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora prowadzi do niezgodnego z Konstytucją ograniczenia prawa do sądu osób trzecich, których prawa zostały naruszone poprzez działanie posła. Jednocześnie, zaskarżona norma prowadzi do naruszenia konstytucyjnego prawa do ochrony czci i dobrego imienia. Ponadto przepis ten jest niejasny i nieprecyzyjny, co uzasadnia przyjęcie, że w zaskarżonym zakresie jest niezgodny również z zasadą przyzwoitej legislacji, wywodzoną z zasady demokratycznego państwa prawnego. Osoba, której prawa zostały naruszone przez zachowanie posła, nie może przewidzieć, czy sąd zakwalifikuje dane zachowanie jako objęte immunitetem parlamentarnym.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: