Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zróżnicowanej wysokości opłat za uprawianie amatorskiego połowu ryb z dnia 2014-01-07.

Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
I.7220.1.2014
Data sprawy:
2014-01-07
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zróżnicowanej wysokości opłat za uprawianie amatorskiego połowu ryb.

Na podstawie skargi obywatela, Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności w wysokości składek członkowskich w Polskim Związku Wędkarskim oraz umożliwiających uprawianie amatorskiego połowu ryb osobom niezrzeszonym w PZW. Otrzymana odpowiedź nie odniosła się do przedstawionej kwestii. W dalszym ciągu wątpliwości Rzecznika budzi dowolność w uchwalaniu wysokości składek okręgowych przez władze związkowe, co prowadzi do istotnego zróżnicowania wymaganych opłat na terenie kraju. Wprowadzenie opłat umożliwiających uprawianie amatorskiego połowu ryb wynika z konieczności ochrony i odbudowy zasobów ryb w wodach oraz racjonalnego gospodarowania zasobami zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jednak zdaniem Rzecznika wątpliwości natury konstytucyjnej budzi upoważnienie ustawowe zawarte w przepisie art. 7 ust. 8 ustawy o rybactwie śródlądowym, który nie zawiera jakichkolwiek wytycznych pozwalających na ustalenie, czym powinien kierować się Polski Związek Wędkarski, określając maksymalną wysokość opłat. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie podjęcia odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej w celu zapewnienia ochrony praw obywatelskich.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-01-31
Opis odpowiedzi:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (31.01.2014 r.) wyjaśnił, że kwestionowany przepis art. 7 ust. 8 ustawy o rybactwie śródlądowym uwzględnia obopólne interesy uprawnionych do rybactwa oraz osób uprawiających amatorski połów ryb. Zróżnicowanie opłat za zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych w poszczególnych obwodach rybackich wydaje się uzasadnione. Wynika ono głównie z faktu, że członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego ponoszą dodatkowe opłaty z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu. Przedmiotowy przepis obowiązuje w niezmienionym kształcie od wejścia w życie ustawy o rybactwie śródlądowym, czyli od 1 lipca 1985 r. Przepis ten nie uległ zmianie, mimo iż ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana i co do zasady nie był dotychczas kwestionowany. W związku z koniecznością skonsolidowania służb kontrolnych w zakresie rybołówstwa planowane jest procedowanie nowej ustawy o kontroli rybackiej. W ramach prowadzonych prac legislacyjnych przeanalizowana zostanie potrzeba wprowadzenia nowych uregulowań dotyczących poruszonej tematyki.