Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego utraty uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego z dnia 2014-01-15.

Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.12.2014
Data sprawy:
2014-01-15
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego utraty uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego.

Trybunał Konstytucyjny w dniu 5 grudnia 2013 r. rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący utraty z dniem 30 czerwca 2013 r. uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego przez część osób pobierających to świadczenie na podstawie ostatecznych i bezterminowych decyzji administracyjnych (sygn. akt K 27/13). Trybunał orzekł o niezgodności z Konstytucją zaskarżonych przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. W uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny wskazał na konieczność podjęcia prac legislacyjnych w celu przywrócenia stanu zgodnego z Konstytucją. W wystąpieniu Rzecznik zwraca uwagę na szczególnie trudną sytuację osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, a nie są w stanie ponownie uzyskać zatrudnienie. Opiekunowie i ich podopieczni, mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego, nadal pozostają bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie na temat stanu prac legislacyjnych zmierzających do wykonania omawianego wyroku Trybunału i przewidywanego terminu wejścia w życie nowej regulacji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-02-03
Opis odpowiedzi:
Minister Pracy i Polityki Społecznej (03.02.2014 r.) poinformował, że w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Rządowym Centrum Legislacji oraz Ministerstwem Finansów prowadzi prace nad projektem ustawy przywracającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osobom, które utraciły to prawo z dniem 30 czerwca 2013 r. Projekt w najbliższym czasie zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.