Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemów związanych z realizacją przez obywateli obowiązku opłaty abonamentu rtv z dnia 2014-01-17.

Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7220.32.2014
Data sprawy:
2014-01-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemów związanych z realizacją przez obywateli obowiązku opłaty abonamentu rtv.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi dotyczące niewydolności organów państwa w realizacji zadań związanych z rozpatrywaniem wniosków o umorzenie bądź rozłożenie na raty zaległych opłat abonamentowych. Kierowane do Rzecznika skargi związane z egzekucją zaległości abonamentowych często pochodzą od osób starszych, schorowanych lub samotnych, utrzymujących się z niskich emerytur bądź rent, które często z przyczyn przez siebie niezawinionych nie wypełniły obowiązku opłaty abonamentu rtv. Otrzymywane skargi dotyczą także niewydolności organów państwa w realizacji zadań związanych z rozpatrywaniem wniosków o umorzenie bądź rozłożenie na raty zaległych opłat abonamentowych. W wystąpieniu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 lipca 2013 r. Rzecznik Praw Obywatelskich poruszył kwestie m.in. problemów z uzyskaniem zwolnienia z opłat abonamentowych, przewlekłości w rozpatrywaniu wniosków o umorzenie bądź rozłożenie na raty zaległości abonamentowych, jak również kwestię potrzeby rozważenia wstrzymania bądź zawieszenia, w określonych przypadkach, działań egzekucyjnych dotyczących tych zaległości. Niestety, pomimo upływu kilku miesięcy, Rzecznik nie otrzymał odpowiedzi w tej sprawie. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do Premiera z prośbą o spowodowanie udzielenia odpowiedzi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-01-31
Opis odpowiedzi:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (31.01.2014 r.) poinformował, że Poczta Polska w odpowiedzi na skargi dotyczące trybu uzyskiwania zwolnień od opłat abonamentowych dostosowała swoje procedury do przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego opłat wszczyna Poczta Polska, nad którą nadzór sprawuje Minister Administracji i Cyfryzacji. Postępowanie w zakresie umorzenia lub rozłożenia zaległych opłat na raty prowadzone jest natomiast przez KRRiT, będącą niezależnym od Rady Ministrów, organem konstytucyjnym. W celu uniknięcia prowadzenia postępowań egzekucyjnych wobec osób, które wystąpiły z wnioskiem umorzenia lub rozłożenia zaległych opłat na raty konieczna jest bliska współpraca pomiędzy Pocztą Polską i Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji a KRRiT. Osoby, które znajdują się w katalogu uprawnionych do uzyskania zwolnienia od opłat mogą zwrócić się do KRRiT z wnioskiem o rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dostrzega, iż obecnie obowiązujące regulacje prawne dotyczące finansowania mediów publicznych wymagają nowelizacji. W związku z powyższym prowadzone są prace mające na celu przygotowanie projektu ustawy o opłacie audiowizualnej, której celem będzie zmiana systemu finansowania mediów publicznych w Polsce. W ramach przygotowywanych regulacji wprowadzających nowy system finansowania mediów publicznych rozważona będzie także kwestia uregulowania zaległości z tytułu nieuiszczenia opłat abonamentowych. Stosowne jest bowiem doprecyzowanie i rozszerzenie możliwości indywidualnego umorzenia zaległości. W praktyce będzie to oznaczać, że osoby, które na gruncie obecnie obowiązującej ustawy abonamentowej mają zaległości w uiszczaniu opłat lub wobec których nałożono odsetki za zwłokę, stwierdzone w dacie wejścia w życie nowej ustawy, będą mogły złożyć do operatora wniosek o umorzenie zaległych płatności. Rozważane jest też uszczegółowienie i poszerzenie katalogu przesłanek umożliwiających rozłożenie zaległości na raty lub umorzenie.