Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich



Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie niejednolitych praktyk stosowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z dnia 2014-01-17.

Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
V.511.33.2014
Data sprawy:
2014-01-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie niejednolitych praktyk stosowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

W wystąpieniu Rzecznik informuje o wynikach postępowania wyjaśniającego, jakie przeprowadziła w sprawie niejednolitych praktyk stosowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do wszystkich marszałków województw z prośbą o przekazanie informacji o przyjętym rozwiązaniu w zakresie dodatkowych opłat za egzamin na prawo jazdy. Z analizy otrzymanych odpowiedzi wynikało, że w jedenastu województwach, pomimo braku przepisów przejściowych, pobierano dodatkowe opłaty od osób, które złożyły wymagane dokumenty i uiściły opłatę za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy przed dniem 19 stycznia 2013 r. Na terenie czterech województw uwidoczniły się rozbieżności w obrębie poszczególnych WORD. Tylko w województwie mazowieckim uznano, iż jeżeli kandydat wniósł opłatę za dopuszczenie do egzaminu przed dniem 19 stycznia 2013 r., to wypełnił dyspozycję dotychczasowych przepisów dopuszczających go do udziału w egzaminie. Oznaczało to brak konieczności uiszczania dodatkowych opłat. W ocenie Rzecznika na skutek braku przepisów przejściowych w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów doszło do nieuprawnionego zróżnicowania obywateli znajdujących się w analogicznych sytuacjach, co narusza konstytucyjną zasadę równości. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o ustosunkowanie się do wyników postępowania potwierdzającego niejednolitość praktyk WORD.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: